Publications

Invited book chapter

 • A. Kirkeminde, M. Gong, S. Q. Ren*, “The Renaissance of Iron Pyrite Photovoltaics: Progress, Challenges and Perspectives.” Springer’s Green Energy and Technology Series. Edited by Dr. Zhiqun Lin and Jun Wang, Low Cost Nanomaterials: Toward Greener and More Efficient Energy Application, 2013, chapter 4 (invited book chapter).
 • S. Q. Ren* and Yan Wang, “Energy Conversion and Storage Through Nanoparticles.” RSC Handbook on Nanomaterials. Edited by Dr. Rafael Luque and Rajenda Varma, RSC Green Chemistry Book Series, 2012, chapter 4 (invited book chapter).

2023

199.Porus Sunil Jadhav, Arpita Sarkar,  Shenqiang Ren*, Composition Gradient Cellulose-Aerogel Nanocomposites Regulating Thermal Insulation. accepted by Small Science, 2023, ASAP.

198.Zheng Li, Jagadeesh Tangudu,Kimberly Saviers, Pratyush Kumar Singh, Abdullah Islam, Danial Faghihi, and Shenqiang Ren*, Hierarchical Thermal-Conductive Polymer Nanocomposites for Thermal Management. accepted by Applied Materials Today, 2023, 33, 101873.

197.Yulong Huang*, Arjun K. Pathak*, Jeng-Yuan Tsai, Clayton Rumsey, Mathew Ivill, Noah Kramer, Yong Hu, Martin Trebbin, Qimin Yan* & Shenqiang Ren*, Pressure-controlled magnetism in 2D molecular layers. accepted by Nature Communications, 2023, 14(1), 3186.

196.Massimigliano Di Luigi, Donald Petit, Arpita Sarkar, Zipeng Guo, Chi Zhou, Shenqiang Ren*,Tailoring Biogenic Straw Insulation from Additive Manufacturing , accepted by Applied Materials Today, 2023, 32, 101851.

195. Massimigliano Di Luigi, Yu Fu,Zheng Li, Jason N. Armstrong a, Fei Yao, Shenqiang Ren,**, Hierarchical Cellulose Superinsulation Membrane, accepted by Advanced Engineering Materials, 2023, ASAP.

194. Meng-Lun Lee, Arpita Sarkar, Zipeng Guo, Chi Zhou, Jason N. Armstrong  and Shenqiang Ren*, Additive manufacturing of eco-friendly building insulation materials by recycling pulp and paper , accepted by Nanoscale Advances, 2023, 5, 2547–2552.DOI: 10.1039/d3na00036b

193. Porus Sunil Jadhav, Arpita Sarkar, Saikiran Pasupathy,  and Shenqiang Ren*, Biogenic Straw Aerogel Thermal Insulation Materials, accepted by Advanced Eenineering Materials, 2023, 2300037.

192. Zheng Li, Abdullah Islam, Massimigliano Di Luigi, Yulong Huang, and Shenqiang Ren*, Stretchable Copper-Nanocellulose Paper Heater,accepted by Applied Materials Today, 2022, 31, 101740.

191. Saurabh Khuje,Firas Alshatnawi, Mohammed Alhendi,Jian Yu*, Aaron Sheng, Yulong Huang, Cheng-Gang Zhuang, Jason Armstrong, Chi Zhou, Mark Poliks, and Shenqiang Ren*, High-temperature oxidation-resistant printed copper conductors , accepted by Advanced Electronic Materials, 2022, 9(3), 2200979.

190. Yulong Huang,* and Shenqiang Ren*, Controlled growth and chemical engineering of FeSe-based superconducting films , accepted by Advanced Physics Research, 2022, 2(4), 2200058.

189. Lu An, Massimigliano Di Luigi, Jingye Tan, Danial Faghihi, Shenqiang Ren*, Flexible Percolation Fibrous Thermal Insulating Composite Membrane for Thermal Management , accepted by Materials Advances, 2022, 4(1), 284-290.

188. Yulong Huang, Qiang Zhang, Yuguang C. Li, Yu Yao, Yong Hu, Shenqiang Ren*, Chemical tuning Meets Two-Dimensional Molecular Magnets, accepted by Advanced Materials, 2022, 35(5), 2208919.

187. Yong Hu, Zipeng Guo, Yingjie Chen, Chi Zhou, Yuguang C. Li* and Shenqiang Ren*, Molecular magneto-ionic proton sensor in solid-state proton battery, accepted by Nature Communications, 2022, 13(1), 7056.

186. Yong Hu, Jennifer L. Gottfried, Rose Pesce-Rodriguez, Chi-Chin Wu, Scott D. Walck, Zhiyu Liu, Sangeeth Balakrishnan, Scott Broderick, Zipeng Guo, Qiang Zhang, Lu An, Revant Adlakha, Mostafa Nouh, Chi Zhou, Peter W Chung, and Shenqiang Ren*, Releasing Chemical Energy in Spatially Programmed Ferroelectrics, accepted by Nature Communications, 2022, 13(1), 6959.

185. ShuoLiu, Chaochao Dun, Jilun Wei, Lu An, Shenqiang Ren, Jeffrey J.Urban, Mark T.Swihart, Creation of Hollow Silica – Fiberglass Soft Ceramics for Thermal Insulation, accepted by Chemical Engineering Journal, 2022, 454,140134. DOI: 10.1016/j.cej.2022.140134.

184. Zheng Li, Jian Yu, Saurabh Khuje, Aaron Sheng, Marieross Navarro, Cheng-Gang Zhuang,  and Shenqiang Ren*, Surface passivated Cu conductors for high temperature sulfurous environment, accepted by Nanoscale Advances, 2022, 4(23), 5132-5136.

183. Aaron Sheng,Saurabh Khuje, Zheng, Li; Jian Yu, and Shenqiang Ren*, Conformal Cu-CuNi Thermocouple using Particle-Free Ink Materials, accepted by ACS Applied Electronic Materials, 2022, 4(11), 5558-5564.

182. Aaron Sheng,Saurabh Khuje, Jian Yu, Cheng-Gang Zhuang, and Shenqiang Ren*, High-Temperature Hybridized Copper-Boron Nitride Materials from Additive Manufacturing, accepted by Advanced Engineering Materials, 2022, 25(3), 2201056.

181. Lu An,Zheng Li, Zipeng Guo, Yong Hu, Yulong Huang, Jason N Armstrong, Chi Zhou and Shenqiang Ren*, Transparent thermal insulation ceramic aerogel materials for solar thermal conversion, accepted by Nanoscale Advances, 2022, 4(20), 4291-4295.

180. Zipeng Guo, Lu An, Saurabh Khuje, Aditya Chivate, Jiao Li, Yiquan Wu, Yong Hu, Jason Armstrong, Shenqiang Ren * and Chi Zhou*, 3D-Printed Electrically Conductive Silicon Carbide, accepted by Additive Manufacturing Journal, 2022, 59, 103109.

179. Yulong Huang,* Weiyi Gong, Gengyi Zhang, Zheng Li, Haiqing Lin, Qimin Yan,* Shenqiang Ren*, Dimensional transformation of molecular magnetic materials, accepted by ACS Nano, 2022, 16(8): 13232-13240.

178. Lu An┴,Zipeng Guo┴,Zheng Li┴, Yu Fu, Yong Hu, Yulong Huang, Fei Yao*, Chi Zhou *, Shenqiang Ren*, Tailoring thermalinsulation architectures from additive manufacturing, Nature Communications, 2022, 13(1): 4309.

177. Massimigliano Di Luigi, Zipeng Guo, Lu An, Jason N. Armstrong, Chi Zhou*, and Shenqiang Ren*, Manufacturing Silica Aerogel and Cryogel through Ambient Pressure and Freeze Drying, RSC Advances, 2022, 12(33): 21213-21222.

176. Aaron Sheng┴, Abdullah Islam┴,  Saurabh Khuje, Jian Yu,  Harvey Tsang,Andres Bujanda, and Shenqiang Ren*, Molecular Copper Decomposition ink for Printable Electronics , Chemical Communications, 2022, 58(68): 9484-9487.

175. Yulong Huang*, Yong Hu, Shenqiang Ren*, Low-power anisotropic molecular electronic memristors, Applied Materials Today, 2022, 29: 101569.

174. Yulong Huang, Travis Mitchell, Yixiong Zheng, Yong Hu, Jason B Benedict, Jung-Hun Seo, Shenqiang Ren*, Switching charge states in quasi-2D molecular conductors, PNAS Nexus, 2022,1,3. DOI:10.1093/pnasnexus/pgac089.

173. Yong Hu, Weiyi Gong, Sichen Wei, Saurabh Khuje, Yulong Huang, Zheng Li, Yuguang C. Li*, Fei Yao*, Qimin Yan*, and Shenqiang Ren*, Lithiating Magneto-Ionics in Rechargeable Battery, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022, 119 (25) e2122866119.

172. Jian Yu, Saurabh Khuje, Aaron Sheng, Steven Kilczewski, Thomas Parker, Shenqiang Ren*, High Temperature Copper-Graphene Conductors via Aerosol Jetting, Advanced Engineering Materials, 2022, doi.org/10.1002/adem.202200284.

171. Sheng, Aaron; Yu, Jian; Ren, Shenqiang*,  Printing Nanostructured Copper for Electromagnetic Interference Shielding, ACS Applied Electronic Materials, 2022, doi.org/10.1021/acsaelm.2c00199.

170. Yong Hu, Dasharath Adhikari, Xi Dong, Ahmed H. Ali, Pengpeng Zhang, Ganapathy Sambandamurthy & Shenqiang Ren*,  High-endurance magneto-electronic switchable molecular electronic crystal, Nano Letters, 2022. doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00083.

 

169. Chaochao Pan,  Kruttika S. Phadke, Zheng Li,  Gaoyuan Ouyang, Tae-hoon Kim, Lin Zhou,  Julie Slaughter,  Bryan Bellaire, Shenqiang Ren  and Jun Cui, Sprayable copper and copper–zinc nanowires inks for antiviral surface coating,RSC Advances,DOI: 10.1039/D1RA08755J

168. Aaron Sheng, Saurabh Khuje, Jian Yu, Thomas Parker, Jeng-Yuan Tsai, Lu An, Yulong Huang, Zheng Li, Cheng-Gang Zhuang, Lanrik Kester, Qimin Yan, Shenqiang Ren, Copper Nanoplates for Printing Flexible High-Temperature Conductor, ACS Applied Nano Materials, 2022, doi.org/10.1021/acsanm.2c00019.

167. Lu An, Jason Armstrong, Yong Hu, Yulong Huang, Zheng Li, Donghui Zhao, Jesse Sokolow, Zipeng Guo, Chi Zhou and Shenqiang Ren*, High temperature ceramic thermal insulation material, Nano Research, 2022, doi.org/10.1021/acsanm.2c00019.

166. Jingye Tan, Pedram Maleki, Lu An1, Massimigliano Di Luigi, Umberto Villa, Chi Zhou, Shenqiang Ren and Danial Faghihi*, A Predictive Multiphase Model of Silica Aerogels for Building Envelope Insulations,  Computational Mechanics, 2022, doi.org/10.1007/s00466-022-02150-5.

165. Massimigliano Di Luigi, Lu An, Jason Armstrong and Shenqiang Ren*, Scalable and robust silica aerogel materials from ambient pressure drying, Materials Advances, 2022, DOI: 10.1039/D1MA01086G.

164. Lu An, Massimigliano Luigi, Donald Petit, Yong Hu, Yingjie Chen, Jason Armstrong, Yuguang Li and Shenqiang Ren*, Nanoengineering Porous Silica for Thermal Management, ACS Applied Nano Materials, 2022, doi.org/10.1021/acsanm.1c04354.

163. Yong Hu, Taishan Zhu, Zipeng Guo, Henna Popli, Hans Malissa, Yulong Huang, Lu An, Zheng Li, Jason N. Armstrong, Christoph Boehme, Z. Valy Vardeny, Alpha T. NDiaye, Chi Zhou, Manfred Wuttig, Jeffrey C. Grossman*, Shenqiang Ren*. Printing Air-Stable HighTc Molecular Magnet with Tunable Magnetic Interaction, Nano Letters, 22, 2, 545–553 2022. 

2021

162. Changning Li, Saurabh Khuje, Donald Petit, Yulong Huang, Aaron Sheng, Lu An, Massimigliano Di Luigi, Alireza Jalouli, Marieross Navarro, Abdullah Islam and Shenqiang Ren*. Printed copper-nanoplate conductor for electro-magnetic interference, Nanotechnology. 2021, doi.org/10.1088/1361-6528/ac40bc.

161. Saurabh Khuje, Aaron Sheng, Jian Yu, and Shenqiang Ren*, Flexible Copper Nanowire Electronics for Wireless Dynamic Pressure Sensing. ACS Appl. Electron. Mater. 2021, doi.org/10.1021/acsaelm.1c00905.

160.  Yulong Huang, Travis Mitchell, Dillon C. Yost, Yong Hu, Jason B. Benedict, Jeffrey C. Grossman, Shenqiang Ren*, Emerged Metallicity in Molecular Ferromagnetic Wires. Nano Letters, 2021. doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03663.

159. Aaron Sheng, Saurabh Khuje, Jian Yu,* Donald Petit, Thomas Parker, Cheng-Gang Zhuang, Lanrik Kester, and Shenqiang Ren*, Ultrahigh Temperature Copper-Ceramic Flexible Hybrid Electronics. Nano Letters, 2021. doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02942.

158.Alireza Jalouli, Saurabh Khuje, Aaron Sheng, Abdullah Islam, Massimigliano Di Luigi, Donald Petit, Zheng Li, Cheng-Gang Zhuang, Lanrik Kester, Jason Armstrong, Jian Yu, and Shenqiang Ren*, Flexible Copper–Graphene Nanoplates on Ceramic Supports for Radiofrequency Electronics with Electromagnetic Interference Shielding and Thermal Management Capacity. ACS Appl. Nano Mater.  (2021), doi.org/10.1021/acsanm.1c02415.

157. Zheng Li, Lu An, Saurabh Khuje, Jingye Tan, Yong Hu, Yulong Huang, Donald Petit, Danial Faghihi, Jian Yu, Shenqiang Ren*, Solution-shearing of dielectric polymer with high thermal conductivity and electric insulation. Science Advances 7, eabi7410 (2021).

156. Yong Hu, Zhiyu Liu, Chi-Chin Wu*, Jennifer L. Gottfried*, Rose Pesce-Rodriguez, Scott D. Walck, Peter W. Chung & Shenqiang Ren*, Chemically driven energetic molecular ferroelectrics. Nature Communications 12, 5659 (2021).155. Zheng Li, Shuquan Chang, Haiqian Zhang, Yong Hu, Yulong Huang, Lu An, and Shenqiang Ren, Cu-Based Metal-Organic Frameworks for Highly Sensitive X‑ray Detector , Chemical communications, doi.org/10.1039/D1CC03458H.

154. Yong Hu, Dasharath Adhikari, Andrew Tan, Xi Dong, Taishan Zhu, Xiaoyu Wang, Yulong Huang, Travis Mitchell, Ziheng Yao, Nathan Dasenbrock-Gammon, Elliot Snider, Ranga P. Dias, Chuankun Huang, Richard Kim, Ian Neuhart, Ahmed H. Ali, Jiawei Zhang, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, Stephanie N. Gilbert Corder, Feng Hu, Zheng Li, Jason N. Armstrong, Jigang Wang, Mengkun Liu, Jason Benedict, Eva Zurek, Ganapathy Sambandamurthy, Jeffrey C. Grossman, Pengpeng Zhang & Shenqiang Ren*, Laser-Induced Cooperative Transition in Molecular Electronic Crystal, Advanced Materials doi.org/10.1002/adma.202103000.

154. Yong Hu, Scott Broderick, Zipeng Guo, Alpha T. N’Diaye, Jaspal S. Bola, Hans Malissa, Cheng Li, Qiang Zhang, Yulong Huang, Quanxi Jia, Christoph Boehme, Z. Valy Vardeny, Chi Zhou & Shenqiang Ren*, Proton switching molecular magnetoelectricity, Nature Communications 12, 4602 (2021).

153. Zheng Li, Shuquan Chang*, Haiqian Zhang, Yong Hu, Yulong Huang, Lu Au and Shenqiang Ren*, Flexible and Lead-Free X‑ray Detectors Based on π-d Conjugated Metal–organic Frameworks, Nano Letters, 2021. ASAP

152. Lu An, Donald Petit, Massimigliano  Luigi,  Aaron Sheng, Yulong Huang, Yong Hu, Zheng Li, Shenqiang Ren, ‘Reflective Paint Consisting of Mesoporous Silica Aerogel and Titania Nanoparticles for Thermal Management’, ACS Applied Nano Materials, 2021. ASAP

151. Li, Zheng; Chang, Shuquan ; Zhang, Haiqian ; Hu, Yong; Huang, Yulong;  An, Lu;  Ren, Shenqiang, Two-Dimensional Conductive π-d Frameworks with Multiple Sensory Capabilities. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021. ASAP

150. Mingsheng Gao, Zhongxuan Wang, Shenqiang Ren, Xiaotao Hao, and Wei Qin*, Organic chiral ferromagnets with strong spin-chiroptical interactions. Cell Reports Physical Science, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2021.100442

149. Yulong Huang*, Yuxuan Chen, Yong Hu, Travis Mitchell, Lu An, Zheng Li, Jason Benedict, Huashan Li*, and Shenqiang Ren*, Cross-Linking and Charging Molecular Magnetoelectronics. Nano Letters, 2021. DOI:10.1021/acs.nanolett.1c01146

148. Zheng Li, Shuquan Chang, Saurabh Khuje and Shenqiang Ren,Recent Advancement of Emerging Nano Copper Based Printable Flexible Hybrid Electronics. ACS Nano, 2021. DOI:10.1021/acsnano.1c02209

147. Saurabh Khuje, Adam Hehr, Zheng Li, Ajay Krishnan, Lee Kerwin, Alex Kitt, Jian Yu and Shenqiang Ren, Printed structural temperature monitoring embedded in multi-process hybrid additive manufacturing. Journal of Materials Engineering and Performance, 2021.

146. Amith Rongala, Saurabh Khuje, Zheng Li, Aditya Chivate, Pratahdeep Gogoi, Lu An, Shenqiang Ren*, Printable and flexible wireless oxygen sensor. Engineering Research Express, 2021, ASAP.

145. Lu An, Baoshan Liang, Zipeng Guo, Jieyu Wang, Changning Li, Yulong Huang, Yong Hu, Zheng Li, Jason N. Armstrong, Chi Zhou, Danial Faghihi,and Shenqiang Ren*,Wearable Aramid-Ceramic Aerogel Composite for Harsh Environment..Advanced Engineering Materials, 2020, ASAP.

144. Yulong Huang and Shenqiang Ren*, Multifunctional Prussian Blue Analogue Magnets: Emerging OpportunitiesApplied Materials Today, 2020, DOI:10.1016/j.apmt.2020.100886. (Review Article, accepted.)

143. Jieyu Wang, Donald Petit and Shenqiang Ren*, The transparent thermal insulation silica aerogel. Nanoscale Advances, 2020, Accept.

142. Zipeng Guo, Ruizhe Yang, Tianjiao Wang, Lu An, Shenqiang Ren, Chi Zhou*,Cost-Effective Additive Manufacturing of Ambient Pressure-dried Silica AerogelJournal of Manufacturing Science and Engineering, 2020, Accept.

141. Lu An, Zefan Shao, Jason N. Armstrong, Yulong Huang, Yong Hu, Zheng Li, Danial Faghihi*, Shenqiang Ren*, Hierarchical Structural Engineering of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene.ACS Applied Materials & Interface, 2020, ASAP.

140.Yulong Huang, Christian Wolowiec, Taishan Zhu, Yong Hu, Lu An, Zheng Li, Jeffrey C. Grossman, Ivan K. Schuller and Shenqiang Ren*, Emerging Magnetic Interactions in van der Waals Heterostructures.Nano Letters, 2020, DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c02175.

139. Yong Hu, Zipeng Guo, Andrew Ragonese, Taishan Zhu, Saurabh Khuje, Changning Li, Jeffrey C. Grossman, Chi Zhou*, Mostafa Nouha*, and Shenqiang Rena*, A 3D printed molecular ferroelectric metamaterial.Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, ASAP.

138. Lu An, Jieyu Wang, Donald Petit, Jason N. Armstrong, Changning Li, Yong Hu,Yulong Huang,  Zefan Shao, Shenqiang Ren*,A Scalable Crosslinked Fiberglass-Aerogel Thermal Insulation Composite.Applied Materails Today, 2020, DOI: 10.1016/j.apmt.2020.100843.

137.Rui Ji , Zefan Shao , Zheng Li , Jieyu Wang , Lu An , Zipeng Guo , Chi Zhou , Shenqiang Ren*, Magnetically hard ferrite nanoparticles synthesized through aerogel nanoreactor. Nanotechnology , 2020. 

136.Pratahdeep Gogoi , Zheng Li , Zipeng Guo , Saurabh Khuje , Lu An , Yong Hu , Shuquan Chang , Chi Zhou , Shenqiang Ren*, Ductile Cooling Phase Change Material. Nanoscale Advances , 2020, DOI:10.1039/D0NA00465K.

135.Zefan Shao and Shenqiang Ren*,  Rare-earth-free magnetically hard ferrous materials. Nanoscale Advances , 2020, DOI: 10.1039/D0NA00465K.

134.Yong Hu and Shenqiang Ren*,  Electroresistance and electro-optic effects in molecular ferroelectrics. APL Materials , 2020, doi: 10.1063/5.0020290. (This paper was selected as Featured)

133.Ruizhe Yang, Jieyu Wang, Lu An,a Donald Petit, Jason N. Armstrong, Yuzi Liu, Yulong Huang, Yong Hu, Zefan Shaoa and Shenqiang Ren*,  A macromolecular assembly directed ceramic aerogel monolith material. Journal of Materials Chemistry C, 2020, DOI: 10.1039/d0tc02481c.

132.Li, Zheng; Khuje, Saurabh ; Chivate, Aditya ; Huang, Yulong; Hu, Yong; An, Lu; Shao, Zefan; Wang, Jieyu; Chang, Shuquan; Ren, Shenqiang*,  Printable copper sensor electronics for high-temperature. ACS Applied Electronic Materials, 2020, ASAP.

131.Feng Hu,  Lu An,  Changning Li, Jun Liu, Guibin Ma, Yong Hu, Yulong Huang, Yuzi Liu, Thomas Thundat,  Shenqiang Ren*,  Transparent and Flexible Thermal Insulation Window Material . Cell Reports Physical Science , 2020, ASAP.

130.Yulong Huang, Yong Hu, Lu An, Zheng Li, Jason N. Armstrong, and Shenqiang Ren*, Electron transfer induced magnetic ordering of metal-cyanide magnets. Materials Advances, 2020, doi.org/10.1039/D0MA00173B.

129.Abdelsalam Ahmed, Ying-Shi Guanc, Islam Hassan, Celine Ling, Zheng Li, Shuquan Chang, Ponnambalam Ravi Selvaganapathy, Shenqiang Ren,  Multifunctional Smart Electronic Skin fabricated from Two-Dimensional like Polymer Film. Nano Energy, 2020, doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105044. 

128. Zefan Shao, Lu An, Zheng Li, Yulong Huang, Yong Hu, and Shenqiang Ren*, Eutectic crystallized FePd nanoparticles for liquid metal magnet. Chemical Communications, 2020, doi.org/10.1039/D0CC02618B. 

127. Yulong Huang, Shenqiang Ren*,  Strongly Correlated Molecular Magnet with Curie Temperature above 60 K. Matter, 2020, doi.org/10.1016/j.matt.2020.04.018.

126. Lu An, Jieyu Wang, Donald Petit, Jason N. Armstrong, Karen Hanson, Jason Hamilton, Mauricio Souza, Donghui Zhao, Changning Li, Yuzi Liu, Yulong Huang, Yong Hu, Zheng Li, Zefan Shao, Andre Omer Desjarlais, Shenqiang Ren*, All-Ceramic, Anisotropic, and Flexible Aerogel Insulation Material. Nano Letters, 2020, 10.1021/acs.nanolett.0c00917.

125.Zheng Li, Scott Scheers, Lu An, Aditya Chivate, Saurabh Khuje, Kevin Xu, Yong Hu, Yulong Huang, Shuquan Chang, Kathy Olenick, John Olenick, Jun Hwan Choi, Chi Zhou, Shenqiang Ren*, All-printed Conformal High-temperature Electronics on Flexible Ceramics. ACS Applied Electronic Materials, 2020, doi.org/10.1021/acsaelm.9b00798.

124. Feng Hu,    Lu An,    Aditya Chivate,    Zipeng Guo,    Saurabh Khuje,    Yulong Huang,    Yong Hu,    Jason Armstrong,    Chi Zhou  and   Shenqiang Ren,  Flexible and printable dielectric polymer composite with tunable permittivity and thermal stability. Chemical Communications,  2020, doi.org/10.1039/C9CC08648J.

123. Ruizhe Yang, Feng Hu, Lu An, Jason Armstrong, Yong Hu, Changning Li, Yulong Huang, Shenqiang Ren*, A Hierarchical Mesoporous Insulation Ceramic. Nano Letters, 2020, DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b04411.

122. Feng Hu, Yong Hu, Yulong Huang, Changning Li, Ruizhe Yang and Shenqiang Ren*, Molecular Conducting Magnetic Heterostructure, J. Mater. Chem. C, 2020, DOI: 10.1039/C9TC05450B.

2019

 1. Zhuolei ZhangShenqiang Ren*, Functional Gradient Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene for Impact-Resistant Armor, ACS Appl. Polym. Mater. 2019, 1, 8, 2197-2203. 
 2. Changning Li, Nicholas Ku, Yaohua Liu, Jinbo Pan, Binbo Chai, Feng Hu, Michael Kornecki, Qimin Yan, Raymond Brennan, Shenqiang Ren*, Magnetically active transition metal cation-substituted alumina, Nanotechnology, ASAP. 
 3. Feng Hu, Changning Li, Ruizhe Yang, Yulong Huang, Yong Hu, Shenqiang Ren*,  Two-Dimensional Nanoconfined Channels for Heavy Metal Sensor, ACS Applied Electronic Materials, ASAP. 
 4. Beibei Xu,   Zheng Li,   Shuquan Chang  and  Shenqiang Ren*,  Multifunctional Molecular Charge-Transfer Thin Films,  Nanoscale, DOI:10.1039/C9NR08637D.
 5. Zhongxuan Wang, Mingsheng Gao, Shenqiang Ren, Xiaotao Hao, Wei Qin*, Magnetic and Electric Control of Circularly Polarized Emission through Tuning Chirality Generated Orbital Angular Momentum in Organic Helical Polymeric Nanofibers,  Advanced Materials, doi.org/10.1002/adma.201904857. 
 6. Zhuolei Zhang, Shenqiang Ren*, Kirigami-inspired stretchable conjugated electronics, Advanced Electronic Materials, doi.org/10.1002/aelm.201900929. 
 7. Abdelsalam Ahmed,* Islam Hassan, Maher F. El-Kady, Ali Radhi, Chang Kyu Jeong, Ponnambalam Ravi Selvaganapathy, Jean Zu, Shenqiang Ren, Qing Wang, and Richard B. Kaner, Integrated Triboelectric Nanogenerators in the Era of the Internet of Things, Advanced Science, DOI: 10.1002/advs.201802230.
 8. Yulong Huang, Yong Hu, Feng Hu, Ruizhe Yang, Changning Li, Jason Armstrong and Shenqiang Ren*, Correlation at Two-Dimensional Charge-Transfer FeSe Interface, DOI: 10.1039/C9CC06163K.
 9. Zhuolei Zhang, Zheng Li, Shuquan Chang*, Wenxiu Gao, Guoliang Yuan, Ren-Gen Xiong,  Shenqiang Ren*, Light-controlled molecular resistive switching ferroelectric heterojunction, Materials Today, doi.org/10.1016/j.mattod.2019.09.004. 
 10. Xu, Beibei; Li, Zheng; Chang, Shuquan; Li, Changning; Ren, Shenqiang*, Crystallization-mediated magnetoelectric response in two-dimensional molecular charge transfer crystals, ACS Applied Electronic Materials, doi.org/10.1021/acsaelm.9b00337.   
 11. Ying-Shi Guan,  Yong Hu, Changning Li, and Shenqiang Ren*, Magnetoelectric Bistability of Molecular Ferroic Solids,Journal of Materials Chemistry C, DOI: 10.1039/C9TC02641J.
 12. Ying-Shi Guan, Yong Hu, Hanguang Zhang, Gang Wu*, Hao Yan* and Shenqiang Ren*, Highly Conductive, Transparent Molecular Charge-Transfer Salt with Reversible Lithiation, Chemical Communications, 2019, 55, 7179 – 7182.                       
 13. Zhongxuan Wang, Mingsheng Gao, Mengmeng We, Shenqiang Ren, Xiao-Tao Hao , and Wei Qin*,Organic Chiral Charge Transfer Magnets, ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.9b00988.
 14. Wei Zhang, Yong Hu, Jinbo Pan , Jingming Zhang, Jun Cui , Qimin Yan and Shenqiang Ren*, High current carrying and thermal conductive copper-carbon conductors, Nanotechnology, 30,185701 (2019).
 15. Yingshi Guan,  Feng Hu,  Changning Li  and  Shenqiang Ren*, Exciton-dipole coupling in two-dimensional rubrene assembly sensors, Nanoscale, ASAP (2019).

 1. Yong Hu, Guohua Zhong, Ying-Shi Guan, Jason N. Armstrong, Changning Li, Changjiang Liu, Alpha N’Diaye, Anand Bhattacharya, and Shenqiang Ren*, Strongly Correlated Aromatic Molecular Conductor, Small, 1900299 (2019).
 2. Yong Hu, Guohua Zhong, Ying-Shi Guan, NamHoon Lee, Yuan Zhang, Yang Li, Travis Mitchell, Jason N. Armstrong, Jason Benedict, Saw Wai Hla, and Shenqiang Ren*, Alkali-Metal-Intercalated Percolation Network Regulates Self-Assembled Electronic Aromatic Molecules, Advanced Materials, 1807178, (2019)
 3. Beibei Xu, Yong Hu, Ying-Shi Guan, Zhuolei Zhang, and Shenqiang Ren*, Ubiquitous energy conversion of two-dimensional molecular crystals, Nanotechnology, 30,15LT01 (2019).
 4. Abdelsalam Ahmed, Islam Hassan, Islam M. Mosa, Esraa Elsanadidy, Mohamed Sharafeldin, James F. Rusling, and Shenqiang Ren*, Ultra Shapeable, Smart Sensing Platform Basedon Multimodal Ferrofluid–Infused Surface, Advanced Materials, ASAP

2018

 1. Zhang, Zhuolei; Sakidja, Ridwan; Hu, Feng; Xu, Beibei; Ren, Shenqiang*, Self-Assembled Metal Molecular Networks by Nanoconfinement, The Journal of Physical Chemistry Letters, ASAP
 2. Jingming Zhang, Changning Li, Jason Armstrong, and Shenqiang Ren*, Eutectic Melt Crystallization of L10- FePt, Chemical Communications, ASAP
 3. Lin Zhang, Yong Hu, Shuquan Chang, Yingshi Guan, Shenqiang Ren*,  DOI: 10.1039/c8nr07878e . Three-Dimensional Directed Assembly of Organic Charge-Transfer Heterostructures, Nanoscale, 10, 23170-23174 (2018).
 4. Ying-Shi Guan, Guohua Zhong, Yong Hu, Anthony F. Cannella,  Changning Li, Namhoon Lee,  Quanxi Jia, David C. Lacy* , and Shenqiang Ren*     Magnetoelectric radical hydrocarbons, Advanced Materials, doi.org/10.1002/adma.201806263, (2018).
 5. Zhang, Zhuolei; Zhang, Jingming ; Thenuwara, Akila; Strongin, Daniel; Sun, Yugang; Ren, Shenqiang, Structure and Magnetism Evolution from FeCo Nanoparticles to Hollow Nanostructure Conversion for Magnetic Applications, ACS Applied Nano Materials, ASAP, (2018).
 6. Wei Zhang, Weibing Yang, Ravini U. Chandrasena, V. Burak Özdöl, Jim Ciston, Michael Kornecki, SelvaVennila Raju, Raymond Brennan, Alexander X. Gray, and Shenqiang Ren* The core-shell engineering on energy product of magnetic nanometals, Chemical Communications, (2018), DOI: 10.1039/C8CC05978K
 7. Ying-Shi Guan, Haoqi Li, Fei Ren, Shenqiang Ren, Kirigami-Inspired Conducting Polymer Thermoelectrics from Electrostatic Recognition Driven Assembly, ACS Nano, (2018), DOI: 10.1021/acsnano.8b02489
 8.  Maogang Gong, Jingming Zhang, Shenqiang Ren*, Magnetic field-directed hybrid anisotropic nanocomposite, ASAP, Nanotechnology ,(2018), doi.org/10.1088/1361-6528/aac9eb.

 1. Ketan Patel, Jingming Zhang, and Shenqiang Ren*, Rare-earth-free high energy product manganese-based magnetic materials,  Nanoscale, (2018), DOI:10.1039/C8NR01847B.

 1. Zhuolei Zhang, Huashan Li, Richards Miller, Hans Malissa, Shirin Jamali, Christoph Boehme, Jeffrey Grossman*, and Shenqiang Ren*, Freestanding organic charge-transfer conformal electronics,  Nano Letters, (2018), DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01342.

 1. Zhuolei Zhang, Santosh Mogurampelly, Simona Percec,Yong Hu, Giacomo Fiorin*, Michael L Klein*, and Shenqiang Ren*, Mechanically strong polymer sheets from aligned ultra-high molecular weight polyethylene nanocomposites,  The Journal of Physical Chemistry Letters (2018), DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b00790.

 1. Zhuolei Zhang, Namhoon Lee, Ketan Patel, Mitchell Young,  Jingming Zhang,  Simona Percec*,  and Shenqiang Ren*, Poly(P-Phenylene Terephthalamide) Fibers Reinforced With Ultrathin Ceramic Coatings,  Advanced Engineering Materials, (2018), doi.org/10.1002/adem.201800095.

 1. Zhuolei Zhang, Richard C. Remsing, Himanshu Chakraborty, Wenxiu Gao, Guoliang Yuan, Michael L Klein*, Shenqiang Ren*, Light-induced dilation in nano-sheets of charge transfer complexes, Proceedings of the National Academy of Sciences, (2018), doi.org/10.1073/pnas.1800234115.

 1. Ying-Shi Guan, Zhuolei Zhang, Yichao Tang, Jie Yin, Shenqiang Ren*, Kirigami Inspired Nanoconfined Polymer Conducting Nanosheets with 2,000% Stretchability,  Advanced Materials (2018), doi.org/10.1002/adma.201706390.

 1. Wenxiu Gao, Raymond Brennan, Yong Hu, Manfred Wuttig, Guoliang Yuan,* Eckhard Quandt,* and Shenqiang Ren,* Energy Transduction Ferroic Materials, Materials Today, DOI: 10.1016/j.mattod. 2018.01.032 (2018).
 2. Wenxiu Gao, Zhuolei Zhang, Peng-Fei Li, Yuan-Yuan Tang, Ren-Gen Xiong, Guoliang Yuan*, and Shenqiang Ren*, Chiral molecular ferroelectrics with polarized optical effect and electroresistive switching, ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.7b07090 (2018).

2017

 1. Zhuolei Zhang, Huashan Li, Zhipu Luo, Shuquan Chang, Zheng Li, Mengmeng Guan, Ziyao Zhou, Ming Liu, Jeffrey C. Grossman, and Shenqiang Ren*, Molecular assembly induced charge-transfer for programmable functionalities, Chemistry of Materials, DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b04357 (2017);
 2. Ying-Shi Guan, Zhuolei Zhang, Jinbo Pan, Qimin Yan, and Shenqiang Ren*, Rational Design of Molecular Crystals for Enhanced Charge Transfer Properties, J. Mater. Chem. C, DOI: 10.1039/c7tc04316c (2017);
 3. Beibei Xu, Himanshu Chakraborty, Vivek K. Yadav, Zhuolei Zhang, Michael L. Klein and Shenqiang Ren*, Tunable two-dimensional interfacial coupling in molecular heterostructures, Nature Communications, 8, 312 (2017); Nanowerk News Spotlight: http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=47811.php
 4. Zhuolei Zhang, Peng-Fei Li, Yuanyuan Tang, Andrew J. Wilson, Katherine Willets, Manfred Wuttig,* Ren-Gen Xiong,* Shenqiang Ren*, Tunable electroresistance and electro-optic effects of transparent molecular ferroelectrics, Science Advances e1701008 (2017). News Spotlight: http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=47909.php
 5. Mengmeng Wei, Mengsi Niu, Pengqing Bi, Xiaotao Hao, Shenqiang Ren, Shijie Xie,Wei Qin*,Optically-controlled magnetization and magnetoelectric effect in organic multiferroic heterojunction, Advanced Optical Materials, DOI:10.1002/adom.201700644 (2017)
 6. Wei Zhang, Ketan Patel, Shenqiang Ren*, Exfoliated BN shell-based high-frequency magnetic core–shell materials, Nanoscale, DOI: 10.1039/c7nr03801a (2017)
 7. Beibei Xu, Himanshu Chakraborty, Richard C. Remsing, Michael L. Klein, and Shenqiang Ren*, A free-standing molecular spin-charge converter for ubiquitous magnetic-energy harvesting and sensing, Advanced Materials, 29, 8 (2017)magnetic-energy-harvesting-andsensing
 8. G. Peters, J. Winegrad, M. Gau, G. Imler, B. Xu, Shenqiang Ren, Wayland, Bradford; Zdilla, Michael, Synthesis and structure of 2,5-bis[N-(2,6-mesityl)iminomethyl]pyrrolylcobalt(II): Evidence for one-electron-oxidized, redox-non-innocent ligand behavior, Inorganic Chemistry, 10.1021/acs.inorgchem.6b02898 (2017)

2016

 1. Ketan Patel, Victoria Blair, Justin Douglas, Qilin Dai, Yaohua Liu, Shenqiang Ren*, Raymond Brennan*,  Structural Effects of Lanthanide Dopants on Alumina, Nature – Scientific Report, ASAP (2016)al2o3-paper
 2. Zhuolei Zhang, Beibei Xu, Bolei Xu, Lei Jin, Hai-Lung Dai, Yi Rao and Shenqiang Ren*, External stimuli responsive two-dimensional charge transfer polymers, Advanced Materials Interfaces, EMID:7cea4733154dc630 (2016)panic60
 3. Zhuolei Zhang and Shenqiang Ren*, Colloidal Excimer Superstructures, Angewandte Chemie International Edition, DOI: 10.1002/anie.201608845 (2016)excimer
 4. Qilin Dai, Ketan Patel and Shenqiang Ren*, Exchange Coupled Ferrite Nanocomposites through Chemical Synthesis, Chemical Communications, 52, 10354 (2016)SFO-CFO
 5. Qilin Dai, Muhammad Asif warsi, John Q. Xiao and Shenqiang Ren*,  Solution processed MnBi-FeCo magnetic nanocomposites, Nano Research, 10.1007/s12274-016-1200-0 (2016)MNBi-FeCo
 6. Shixuan Han, Liu Yang, Kun Gao, Shijie Xie*, Wei Qin, and Shenqiang Ren, Spin Polarization of Excitons in Organic Multiferroic Composites, Scientific Reports, 6, doi:10.1038/srep28656 (2016). Spin polarization
 7. Qilin Dai, Ketan Patel, Greg Donatelli and Shenqiang Ren*, Magnetic nanocrystals towards energy storage concentration cell, Angewandte Chemie International Edition, 10.1002/anie.201604790R1 (2016)Concentration cell
 8. Beibei Xu  and Shenqiang Ren*, Integrated charge transfer in organic ferroelectrics for flexible multisensing materials, Small, EMID:0e29972ed860e1ac (2016). * Accepted as the Frontispiece Cover Art for Small.PVDF-CT
 9. Zhuolei Zhang, Beibei Xu, Lin Zhang and Shenqiang Ren*, Hybrid chalcopyrite-polymer magnetoconducting materials, ACS Applied Materials & Interfaces, 10.1021/acsami.6b0336 (2016)CuFeS2
 10. Beibei Xu, Zhipu Luo, Andrew J. Wilson, Ke Chen, Wenxiu Gao, Guoliang Yuan, Harsh Deep Chopra, Xing Chen, Katherine A. Willets, Zbigniew Dauter, and Shenqiang Ren*, Multifunctional charge-transfer single crystals through supramolecular assembly, Advanced Materials, adma201600383 (2016)TTFC60
 11. Beibei Xu, Huashan Li, Haoqi Li, Andrew J. Wilson, Lin Zhang, Ke Chen, Katherine A. Willets, Fei Ren, Jeffrey C. Grossman*, Shenqiang Ren*,  Chemically driven interfacial coupling in charge-transfer mediated functional superstructures, Nano Letters, 10.1021/acs.nanolett.6b00712 (2016)sidechain P3HT
 12. Beibei Xu, Zhipu Luo, Wenxiu Gao, Andrew J. Wilson, Chao He, Xing Chen, Guoliang Yuan, Hai-Lung Dai, Yi Rao, Katherine Willets, Zbigniew Dauter, and Shenqiang Ren*, “Solution-processed molecular opto-ferroic crystals”, Chemistry of Materials, 10.1021/acs.chemmater.6b00836 (2016)BEDTTTFC60
 13. J. Shen, J. Li, and Shenqiang Ren*, “Metal-Redox for MnAl-Based Ternary Magnetic Nanocrystals”, RSC Advances, 10.1039/C6RA05853A (2016)MnALCo
 14. J. Shen, Q. Dai, and Shenqiang Ren*, “Phase transformation controlled tetragonality of MnNi based nanocrystals”, Nanotechnology, 11, 27 (2016)MnNi

2015

 1. J. Shen, M. Gong, Q. Dai, and Shenqiang Ren*, “Surface Stress Induced Phase Transformation of Ultrathin FeCo Nanowires”, ACS Applied Materials & Interfaces, 10.1021/acsami.5b10991 (2015)aunws
 2. B. Xu, H. Li, A. Hall, W. Gao, M. Gong, G. Yuan, J. Grossman and Shenqiang Ren*, “All-polymeric control of nanoferronics”, Science Advances, 1, e1501264 (2015)organic ferronics
 3. W. Qin, X. Chen, J. Lohrman, M. Gong, G. Yuan, M. Wuttig and Shenqiang Ren*, “External Stimuli Controlled Multiferroic Charge Transfer Crystals”, Nano Res, 10.1007/s12274-015-0975-8 (2015)copolymer
 4. M. Gong, Q. Dai and Shenqiang Ren*, “Magnetic Dipolar Interaction Induced Cobalt Nanowires”, Nanotechnology, 27, 7 (2015)coNWs
 5. Q.Yang, M. Gong, S. Cai, T. Zhang, J. T Douglas, V. Chikan, N. M Davies, P. Lee, I. Choi, Shenqiang Ren, and L. Forrest, “Combining hard and soft magnetism into a single core-shell nanoparticle to achieve both hyperthermia and image contrast”, Therapeutic Delivery, 6, 10 (2015)
 6. M. Gong, R. Sakidja and Shenqiang Ren*, “Composition and Oxidation Controlled Magnetism in Ternary FeCoNi Nanocrystals”, Nano Res, 10.1007/s12274-015-0962-0 (2015)FeCoNi
 7. M. Gong, X. Jin, R. Sakidja and Shenqiang Ren*, “Synergistic strain engineering effect of hybrid plasmonic, catalytic and magnetic core-shell nanocrystals”, Nano Letters, 15, 8347 (2015) FeMn
 1. M. Gong and Shenqiang Ren*, “Phase Transformation Driven Surface Reconstruction of FeNi Nanostructures”, Chemistry of Materials, 27, 7795 (2015)AuFeNi
 2. Dan Jasion, Joseph Barforroush, Qiao Qiao, Yimei Zhu, Shenqiang Ren* and Kevin Leonard*, “Low-Dimensional Hyperthin FeS2 Nanostructures for Efficient and Stable Hydrogen Evolution Electrocatalysis”, ACS Catalysis, 5, 6653 (2015)Paper 56
 3. Wei Qin, Xiaomin Chen, Huashan Li, Maogang Gong, Guoliang Yuan, Jeffrey C. Grossman, Manfred Wuttig and Shenqiang Ren*, “Room temperature multiferroicity of charge transfer crystals”, ACS Nano, 9, 9373 (2015) Feature on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ugM9XVlJtT4, and ACS Nano Podcast.TOC_副本
 4. Alec Kirkeminde, Jian Shen, Maogang Gong, Jun Cui, and Shenqiang Ren*,”Metal-Redox Synthesis of MnBi Hard Magnetic Nanoparticles”, Chemistry of Materials, 27, 4677 (2015).Paper 53
 5. Youpin Gong, Qingfeng Liu, Jamie Samantha Wilt, Maogang Gong, Shenqiang Ren & Judy Wu, “Wrapping cytochrome c around single-wall carbon nanotube: engineered nanohybrid building blocks for infrared detection at high quantum efficiency”, Scientific Report, 5, 11328 (2015).Paper 52
 1. Jin, X.; Zhao, M.; Shen, J.; Yan, W.; He, L.; Thapa, P. S.; Ren, S.; Subramaniam, B.; Chaudhari, R. V. “Exceptional performance of bimetallic Pt1Cu3/TiO2 nanocatalysts for oxidation of gluconic acid and glucose with O2 to glucaric acid,”J. Catal. 330, 323 (2015).catalyst xin
 2. Maogang Gong, Tejas A. Shastry, Qiannan Cui, Ryan R. Kohlmeyer, Kyle A. Luck, Andrew Rowberg, Tobin J. Marks, Michael F. Durstock, Hui Zhao, Mark C. Hersam*, and Shenqiang Ren*, “Understanding Charge Transfer in Carbon Nanotube–Fullerene Bulk Heterojunctions”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, 7428 (2015).figure 8
 3. Wei Qin, Beibei Xu and Shenqiang Ren*, “An Organic Approach for Nanostructured Multiferroics”, Nanoscale, DOI: 10.1039/C5NR01435B (2015). Invited Minireview Article.figure 8
 4. Alec Kirkeminde and Shenqiang Ren*, “Expansion of Metal-Redox Nanosynthesis: The Case Study of Iron Gallium”, Chemical Communications, DOI: 10.1039/c5cc01239a (2015).figure 8
 5. Alec Kirkeminde, Stan Spurlin, Laura Draxler-Sixta, Jamie Cooper, Shenqiang Ren*, “Metal Redox Processes for the Controlled Synthesis of Metal Alloy Nanoparticles”, Angewandte Chemie International Edition, 54, 4203 (2015). Selected as VIP Articles.figure 8

2014

 1. J. Shen, H. Cui, X. Huang, M. Gong, W. Qin, A. Kirkeminde,J. Cui, and S. Ren*, “Synthesis and Characterization of Rare-Earth-Free Magnetic Manganese Bismuth Nanocrystals”, RSC Advances, DOI: 10.1039/C4RA12440E (2014).figure 8
 2. Yu Xie, Jessica Lohrman and Shenqiang Ren*, “Phase Aggregation and Morphology Effects on Nanocarbon Optoelectronics”, Nanotechnology, 25, 485601 (2014).figure 8
 3. Wei Qin, Maogang Gong, Xiaomin Chen, Tejas A. Shastry, Ridwan Sakidja, Guoliang Yuan, Mark C. Hersam, Manfred Wuttig and Shenqiang Ren*, “Multiferroicity of Carbon-Based Charge Transfer Magnets”, Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201403396 (2014).figure 8
 4. Maogang Gong, Alec Kirkeminde, Manfred Wuttig and Shenqiang Ren*, “Phase Transformation Induced Tetragonal-FeCo Nanostructures”, Nano Letters, DOI:10.1021/nl5030485 (2014).figure 8
 5. Maogang Gong, Tejas A. Shastry, Yu Xie, Marco Bernardi, Daniel Jasion, Kyle A. Luck, Tobin J. Marks, Jeffrey C. Grossman, Shenqiang Ren*, and Mark C. Hersam*, “Polychiral Semiconducting Carbon Nanotube-Fullerene Solar Cells”,Nano Letters, 14, 5308 (2014).figure 8
 6. Wei Qin, Maogang Gong, Tejas A. Shastry, Mark C. Hersam, and Shenqiang Ren*, “Charge-Transfer Induced Magnetic Field Effects of Nano-Carbon Heterojunctions”, Scientific Report, DOI:10.1038/srep06126 (2014).figure 8

41.   Kirkeminde, A.;  Ren, S. Q.*, “Interdiffusion Induced Exchange Coupling of L10-FePd/α-Fe Magnetic Nanocomposites”.Nano Letters, 14, 4493 (2014).

GO Cu2O

40.  Gong, M.; Kirkeminde, A.; Skomski, R.; Cui, J.; Ren, S. Q.*, “Template-Directed FeCo Nanoshells on AuCu” .Small, 10, 4118 (2014).

GO Cu2O

39.  Wei, Q.; Lohrman. J.; Ren, S. Q.*, “Magnetic and Optoelectronic Properties of Gold Nanocluster-Thiophene Assembly”. Angewandte Chemie International Edition, 126, 7444 (2014).

GO Cu2O

38.  Wei, Q.; Jasion, D.; Chen, X.; Wuttig, M.; Ren, S. Q.*, “Charge-Transfer Magnetoelectrics of Polymeric Multiferroics”. ACS Nano, 8, 3671 (2014).

GO Cu2O

37.   Wang, Y.; Lai, Q.; Zhang, F.; Shen, S.; Fan, M.; He Y.; and Ren, S.,”High efficiency photocatalytic conversion of CO2 with H2O over Pt/TiO2 nanoparticles”. RSC Advance, 8, 3671 (2014).

GO Cu2O

36.   Podaru, G.; Ogden, S.; Baxter, A,; Shrestha, T.; Ren, S.; Thapa, P.; Dani, R.; Wang, H.; Basel, M.; Prakash, P.; Bossmann, S.; Chikan, V.;”Pulsed Magnetic Field Induced Fast Drug Release from Magneto Liposomes via Ultrasound Generation”. J. Phys. Chem. B,, 118, 11715 (2014).

GO Cu2O

35.  Kirkeminde, A.; Gingrich, P.; Gong, M.; Cui, H.; Ren, S. Q.*, “Iron Sulfide Ink for Growth of Pyrite Crystals”. Nanotechnology, 25, 205603 (2014). Highlighted by Nanotechweb: http://nanotechweb.org/cws/article/lab/57051

GO Cu2O

 1. Hong, C.; Jin, X.;Totleben, J.;Lohrman, J.; Harak E.; Subramaniam, B.;Chaudhari, RV.; Ren, S. Q.*, “Graphene Oxide Stabilized Cu2O for Shape Selective Nanocatalysis”. Journal of Materials Chemistry A, DOI: 10.1039/C4TA00599F(2014).GO Cu2O
 2. Gong, M.; Yang, Z.; Xu, X.; Jasion, D.; Mou, S.; Zhang, H.; Long, Y.; Ren, S. Q.*, “Superhydrophobicity of hierarchical ZnO nanowire coatings”, Journal of Materials Chemistry A, DOI: 10.1039/C3TA14102K (2014).ZnO NWs

2013

 1. H. Cui, C. Hong, A. Ying, X. Yang, Shenqiang Ren*, “Ultrathin Gold Nanowire-Functionalized Carbon Nanotubes for Hybrid Molecular Sensing”, ACS Nano, DOI: 10.1021/nn4027323 (2013).figure 8
 2. M. Gong, A. Kirkeminde, N. Kumar, H. Zhao, Shenqiang Ren*, “Ionic-Passivated FeS2 Photocapacitors for Energy Conversion and Storage”, Chemical Communications, DOI: 10.1039/C3CC45088K (2013).figure 8
 3. M. Gong, A. Kirkeminde, Shenqiang Ren*, “Symmetry-Defying Iron Pyrite (FeS2) Nanocrystals through Oriented Attachment”, Scientific Report,doi:10.1038/srep02092, (2013).figure 8
 4. F. Gao*, Shenqiang Ren*, J. Wang*, “The renaissance of hybrid solar cells: progresses, challenges, and perspectives”,Energy & Environmental Science, DOI: 10.1039/c3ee23666h. (2013).figure 8
 5. Y. Xie, M. Gong, T. Shastry, J. Lohrman, M. Hersam, and Shenqiang Ren*, “Broad Spectral Response Nano-Carbon Bulk Heterojunction Excitonic Photodetectors”, Advanced Materials, 25, 3432 (2013). Featured on the cover for Advanced Materials.figure 8
 6. T. Zhang, H. Cui, C. Fang, L. Su, Shenqiang Ren, H. Chang, X. Yang, and M. L. Forrest, “Photoacoustic contrast imaging of biological tissues with nanodiamonds fabricated for high near-infrared absorbance”, Journal of Biomedical Optics, 18, 2, (2013).
 7. X. Jin, L. Dang, J. Lohrman, B. Subramaniam, Shenqiang Ren*, and R. V. Chaudhari*, “Lattice-Matched Bimetallic CuPd-Graphene Nanocatalysts for Facile Con-version of Biomass-Derived Polyols to Chemicals”, ACS Nano, 7, 1309 (2013).figure 8
 8. M. Gong, A. Kirkeminde, Y. Xie, R. Lu, J. Liu, J. Wu, Shenqiang Ren*, “Iron Pyrite (FeS2) Broad Spectral and Magnetically Responsive Photodetectors”, Advanced Optical Materials, 10.1002/adom.201200003 (2013). Featured on the cover for Advanced Optical Materials.figure 8

2012

 1. J. Lohrman, Y. Liu, X. Duan, X. Zhao, M. Wuttig and S.Q. Ren*, “All Conjugated Copolymer Excitonic Multiferroics”,Advanced Materials, 25, 783 (2012).fig. 20
 2. R. Lu, C. Christianson, A. Kirkeminde, S.Q. Ren, J. Wu, “Extraordinary Photocurrent Harvsting at Type-II Heterojunction Interfaces: Towards High Detectivity Carbon Nanotube Infrared Detectors”, Nano Letters, 12, 6244(2012).fig. 19
 3. B. Ruzicka, R. Wang, J. Lohrman, S. Q. Ren*, H. Zhao*, “Exciton diffusion in semiconducting single-wall carbon nanotubes studied by transient absorption microscopy”, Physical Review B. 86, 201457 (2012).
 4. A. Kirkeminde and S. Q. Ren*, “Thermodynamic Control of Iron Pyrite Nanocrystal Synthesis with High Photoactivity and Stability”, Journal of Materials Chemistry A, DOI: 10.1039/c2TA00498D, (2012)figure 15
 5. M. Bernardi, J. Lohrman, P. Kumar, A. Kirkeminde, N. Ferralis, J. C. Grossman, and S. Q. Ren*, “Nano-Carbon Photovoltaics”, ACS Nano, 6, 8896 (2012). One of the Most Read Articles in ACS Nano for 09/2012, 10/2012.— Featured in: MIT Technology Review, Solar Novus Today, Nanowerk Spotlight, R& D Magazines,PrintedElectroncis World, Phys.Org, Wordnews, etcfigure 14
 6. 20. A. Kirkeminde, R. Scott, S. Q. Ren*, “All Inorganic Iron Pyrite Nano-Heterojunction Solar Cells”, Nanoscale, DOI:10.1039/C2NR32097E (2012).Figure 17
 7. J. Lohrman, C. Zhang, W. Zhang, and S. Q. Ren*, “Semiconducting Single-Wall Carbon Nanotube and Covalent Organic Polyhedron-C60 Nanohybrids for Light Harvesting” Chemical Communications, 48,8377 (2012).Figure 8
 8. A. Kirkeminde, M. Retsch, Q. Wan, G. Xu, R. Hui, J. Wu and S. Q. Ren*, “Surface-Passivated Plasmonic Nano-Pyramids for Bulk Heterojunction Solar Cell Photocurrent Enhancement”, Nanoscale, DOI: 10.1039/C2NR30735A, (2012).Figure 8
 9. A. Kirkeminde, B. Ruzicka, R.Wang, S. Puna#, H. Zhao, Shenqiang Ren*, “Optoelectronic response of solution processed two dimensional FeS2 Nanoplates” ACS Appl. Mater. & Inter. 4, 1174 (2012).Figure 8
 10. S. Duan, S. Cai, Y. Xie, T. Bagby, S.Q. Ren, M. L. Forrest, “Synthesis and characterization of a multi-arm poly(acrylic acid) star polymer for application in sustained delivery of cisplatin and a nitric oxide prodrug” Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50,2715 (2012).Figure 8
 11. S. Q. Ren*, and M. Wuttig, “Organic Exciton Multiferroics,” Advanced Materials24, 727 (2012).Figure 8
 12. L. Dang#, Q, Sa, Z. Zheng, Y. Wang and S. Q. Ren*, “Nanoporous Carbon Sponge as the Anode Materials for Lithium Ion Batteries” Journal of New Materials for Electrochemical Systems, (2012).figure 11

 

MIT and University of Maryland College Park:

 1. S. Q. Ren, M. Bernardi, R. Lunt, V. Bulovic, J. C. Grossman and S. Gradecak, “Towards Efficient Semiconducting Carbon Nanotubes/P3HT Solar Cells, Insights into the Nanoscale Chemistry and Physics,” Nano Letters, 11, 5316 (2011). One ofthe Most Read Articles in Nano Letters for 11/2011Figure 7
 2. S. Q. Ren, L. Chang, S. Lim, J. Zhao, N. Zhao, M. Smith, V. Bulovic, M. Bawendi and S. Gradecak, “Inorganic-Organic Hybrid Solar Cell: Bridging Quantum Dots to Conjugated Polymer Nanowires,” Nano Lett., 11, 3998(2011). One of the Most Read Articles in Nano Letters for 09/2011, 10/2011.Figure 3
 3. S. Q. Ren, N. Zhao, S. Crawford, V. Bulovic and S. Gradecak, “Heterojunction Photovoltaics using GaAs Nanowires and Conjugated Polymers,” Nano Lett., 11,408 (2010).figure 4
 4. S. Q. Ren, S. Lim, and S. Gradecak, “Thermal Responsiveness: Self-Assembled Block Copolymer Au clusters,” Chem. Commun., 46, 6246 (2010).Featured on the cover for Chem. CommunFigure 5
 5. M. Tambe, S. Q. Ren and S. Gradecak, “Effects of Gold Diffusion on n-type Doping of GaAs Nanowires,” Nano Lett., 10, 4584 (2010).Figure 6
 6. S. Q. Ren, M. Laver and M. Wuttig, “Nanolamellar Magnetoelectric BaTiO3-CoFe2O4 Bicrystal,” Appl. Phys. Lett., 95, 153504 (2009)
 7. S. Q. Ren, Robert M. Briber and M. Wuttig, “Self-Organized Magnetolectric 2D Onions,” Appl. Phys. Lett., 94, 113507 (2009);Featured in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, 30, 19 (2009).
 8. S. Q. Ren, Robert M. Briber and M. Wuttig, “Diblock Copolymer Based Self-Assembled Nanomagnetoelectric,” Appl. Phys. Lett. 93, 173507 (2008);Featured in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, 18, 20 (2008).
 9. S. Q. Ren and M. Wuttig, “Magnetoelectric nano-Fe3O4 CoFe2O4//PbZr0.53Ti0.47O3 Composite,” Appl. Phys. Lett. 92, 083502 (2008);Featured in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, 17, 10 (2008).
 10. S. Q. Ren and M. Wuttig,”Spinodally Synthesized Magnetoelctrics,” Appl. Phys. Lett. 91, 083501 (2007).
 11. S. Lim, M. Murakami, W. Sarney, S. Q. Ren, A.Varatharajan, V. Nagarajan, S. Fujino, M. Wuttig, I. Takeuchi, and L.G. Salamanca-Riba, “The Effects of Multiphase Formation on Strain Relaxation and Magnetization in Multiferroic BiFeO3 Thin Films,” Adv. Func. Mater. 17, 2594 (2007).
 12. S. Q. Ren and L. Weng, et al. “BaTiO3/CoFe2O4 particulate composites with large high frequency magnetoelectric response,” J. Mater. Sci. 40, 16 (2005).